Na čem stavíme

Do nedávné doby neexistoval jednotný a komplexní manuál plánování, péče a výsadby stromů ve městě. Postupy v krajinářské architektuře a poznatky v péči o stromy ve městech se přitom dynamicky vyvíjejí a pro rozvoj zeleně v době klimatických změn je třeba hledat nová řešení, která umožní stromům a zeleni obecně prosperovat i ve ztížených podmínkách. Koncem roku 2021 byly vedením Hlavního města Prahy schváleny pro naši činnost dva zásadní dokumenty: Standard uličního stromořadíStandard hospodaření s dešťovou vodou. Díky nim máme dnes vytyčenou jak cestu plánování a systémové péče o uliční stromořadí, tak i budování pro život ve městě nezbytné modrozelené infrastruktury.

Městský standard uličního stromořadí

První z materiálů se dívá na stromořadí jako na funkční prvek uličního prostoru, od kterého očekáváme významné funkce. Těmi jsou: poskytování stínu, aktivní snižování teploty, zlepšování kvality ovzduší, zvyšování biodiverzity v dané lokalitě, a také zvyšování estetické funkce městského prostředí. Stromy mohou tato naše očekávání naplnit jen ve chvíli, kdy jsou zdravé a prosperují. V prostředí městské ulice to však není jednoduché zajistit – stromy potřebují dostatečný prostor pro kořeny a zajištění přístupu srážkové vody k nim. Druhy dřevin, které se do náročného a znečištěného prostředí měst hodí, musí být navíc odolné vůči nejrůznějším škůdcům a stále extrémnějším výkyvům počasí.

Městský standard hospodaření s dešťovou vodou

Druhý z nových městských standardů představuje způsoby hospodaření s dešťovou vodou, kterou by město mělo do maximální možné míry využívat a nemuselo ji za nemalé poplatky svádět do jednotné kanalizace, aby potom vodu vracelo do ulic zálivkami z vodovodního řadu. Propojení zeleně s využíváním a zadržováním srážkových vod říkáme „modrozelená infrastruktura“ (MZI). Pro Prahu je využití MZI v ulicích jednou z priorit a velkých výzev do dalších desetiletí.

Pasport zeleně

Při plánování péče o zeleň je naším významným pomocníkem pasport zeleně CDSw. V něm je přesně zanesena každá zelená plocha i každý jednotlivý strom ve správě TSK a navíc obsahuje množství podstatných údajů o velikosti, typu, charakteru a stavu dané plochy či stromu a o péči, kterou je třeba daným prvkům v určité intenzitě a čase poskytnout. V pasportu navíc od r. 2022 plánujeme převážnou část našich aktivit. Pasport tedy není jen statickou mapou, ale i aplikací, která je živá a obsahuje aktuální plán péče pro travnaté plochy, stromy, keře i záhony.

Pro případný návrh zlepšení stavu jedince či celého konkrétního stromořadí máme nově možnost sbírat celou řadu informací, podle kterých je možné zjistit celkový vývoj určitého konkrétního jedince v čase, a stejně tak i jeho aktuální stav. Takto jsou podchyceny všechny dřeviny i další plochy zeleně v naší správě. Jednotlivé zásahy tak můžeme dlouhodobě plánovat a zároveň v rámci pasportu sledovat reakci dřevin na tato opatření a vyhodnocovat celkovou dlouhodobou úspěšnost naší péče.

Manuál kvality školkařských výpěstků

Kvalita výpěstků je pro nás dalším zásadním faktorem, který jsme na základě dlouhodobých rešerší zhmotnili v novou interní metodiku na přebírání školkařských výpěstků. Tato metodika se zároveň stane přílohou Standardu stromořadí. Máme ji již i v anglické verzi, abychom podle v ní stanovených kritérií mohli soutěžit, nakupovat a přebírat stromy na výsadby do pražských ulic.

Tento dokument vznikl jako interní metodika pro výběr, nákup a přebírání výsadbového materiálu z iniciativy Oddělení správy zeleně TSK Praha, které spravuje většinu pražských stromořadí. Po zralé úvaze jsme se rozhodli nabídnout tuto metodiku i dalším správcům zeleně a širokému publiku z řad tuzemské odborné i laické veřejnosti, kteří se rovněž nezřídka potýkají s kolísající kvalitou dodávaného zboží a dosud neměli o co své představy a požadavky opřít. Věříme, že jak pro pěstitele, tak pro pořizovatele, může metodika přinést možnost jasně deklarovat parametry kvality dodávaného či přebíraného rostlinného materiálu.

Další stavební kameny rozvoje zeleně ve správě TSK

Naši interní datovou aplikaci CDSw Zeleň, která obsahuje mj. i pasport zeleně, zavádíme také k našim dodavatelům. V CDSw tak probíhá celý proces péče o zeleň: zadávání prací, jejich kontrola, vykazování a nakonec z CDSw získáme i podklady k fakturaci. V aplikace je uložena i historie všech těchto procesů.

  • Data v našem pasportu zeleně neustále aktualizujeme. Aktuální pasport je základním předpokladem smysluplně plánované a kvalitně prováděné péče i dalšího rozvoje městské zeleně.
  • Vysoutěžili jsme nové dodavatele, kteří budou zajišťovat běžnou údržbu: seče, zálivky, péče o keřové porosty a záhony.
  • Vysoutěžili jsme nové dodavatele arboristických prací: řezy stromů a vazby v korunách, převážně s použitím stromolezecké techniky.
  • Spolupracujeme s předními experty z oblasti dendrologie a arboristiky a celou řadou městských institucí a organizací.
  • Sledujeme, co se děje za hranicemi Prahy i v zahraničí a inspirujeme se příklady dobré praxe.
  • Průběžně se vzděláváme.
  • Máme nový dynamický tým, který všechny činnosti plánuje, řídí, kontroluje a rozvíjí. Pokud byste se chtěli na našich aktivitách podílet, dejte nám o sobě určitě vědět! Volná místa