Naše cíle

Stromořadí pozitivně ovlivňují kvalitu života v konkrétním místě, a v důsledku tak i kvalitu života ve městě jako celku. Proto je naším cílem zajišťování co nejlepší péče o stávající stromy uličních stromořadí. Takové péče, která umožní optimální rozvoj, kvalitní růst a dlouhý věk dožití stromů na jejich konkrétním stanovišti. Vedle toho se podílíme na zakládání stromořadí nových, která, jsou-li založena na vhodných místech, výrazně přispějí ke zvýšení kvality života Pražanů.

Naplnění námi stanovených základních cílů vyžaduje dlouhodobou kontinuální práci. Některé její výsledky mohou být patrné hned, u jiných je pak jejich naplnění mezigeneračním procesem. To platí zejména o zajištění dlouhodobého vývoje stromů v uličních stromořadích. Stromy, o které se dnes snažíme co nejlépe pečovat, sázeli naši předchůdci, stejně tak jako naši následovníci budou pečovat o stromy, které dnes vysazujeme my. Buďme proto trpěliví.

Naše hlavní cíle:

1. Kvalitní zeleň pro lepší kvalitu života

V rámci celého města chceme vytvářet plochy zeleně, které naplňují svůj potenciál v daném prostoru. Zeleň má plnit nejen estetické a relaxační funkce, ale také významně přispívá ke zlepšení mikroklimatu ve svém okolí. To konkrétně znamená: ochlazuje své okolí výparem vody z velkých korun stromů, poskytuje stín, zvyšuje biodiverzitu, a také dokáže zadržet velké množství srážek a chránit tak ulice města před dopady přívalových dešťů.

2. Co nejvyšší prosperita stromu v každém jednotlivém prostoru

Každý konkrétní jedinec by měl ve svém konkrétním prostoru díky vhodné úpravě stanoviště a kvalitní dlouhodobé péči naplnit svůj potenciál, tedy dosáhnout co největších rozměrů a na svém místě prosperovat co nejdelší dobu. Strádající zakrslé stromky, které se nedožijí ani třetiny svého potenciálního věku a přestanou růst ve věku 10 let, nejsou pro město žádným přínosem. Stanovujeme proto v souladu se Standardem uličních stromořadí pro jednotlivá stromořadí pěstební cíle, které navrhnou vhodná konkrétní opatření ke zlepšení jak stanovišť stromů (zvětšení prokořenitelného prostoru, úprava půdních podmínek, zlepšení nátoku a vsakování vody), tak i stromů samotných (náhrada, výměna taxonu, řez, další zdravotní opatření).

3. Funkční záhony i travnaté a keřové plochy, které nás budou v ulicích těšit

Chceme odborně realizované, esteticky ztvárněné a dlouhodobě fungující plochy zeleně s přesahem ke zvyšování biodiverzity městského prostoru. Nežádoucí jsou naopak vyšlapané plochy bez vegetace, přeschlé a zaplevelené trávníky, nevhodně ořezávané keře nebo nefunkční či zanedbané záhony.

4.  Bezpečná a zdravá stromořadí

Stromy ve stromořadích musí být bezpečné a zdravé, aby nepředstavovaly pro obyvatele a jejich majetek riziko. Proto jsou nastaveny pravidelné kontroly stavu stromořadí a stromy jsou podle odborně stanoveného posouzení prořezávány.